tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

EM HỌC VẦN
Dựa theo bản chính của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản.

bdvn

 • Em học vần tiếng Việt - Phần mở đầu
 • Em học vần tiếng Việt - Phần 1
 • Em học vần tiếng Việt - Phần 2
 • Em học vần tiếng Việt - Phần 3
 • Em học vần tiếng Việt - Phần 4
 • Em học vần tiếng Việt - Phần 5
 • Em học vần tiếng Việt - Phần 6
 • Em học vần tiếng Việt - Phần 7
 • Em học vần tiếng Việt - Phần 8
 • Em học vần tiếng Việt - Phần 9
 • Em học vần tiếng Việt - Phần 10
 • Em học vần tiếng Việt - Phần 11
 • Em học vần tiếng Việt - Phần 12
 • Em học vần tiếng Việt - Phần 13
 • Em học vần tiếng Việt - Phần 14
 • Em học vần tiếng Việt - Phần 15
 • Em học vần tiếng Việt - PDF Files: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
 • Video em học vần tiếng Việt - Phần 1
 • Video em học vần tiếng Việt - Phần 2
 • Video em học vần tiếng Việt - Phần 3
 • Video em học vần tiếng Việt - Phần 4
 • Video em học vần tiếng Việt - Phần 5

 • ---------------o0o-----------------

  Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị
  Dựa theo bản chính của Nha Học Chính Đông Pháp xuất bản.

 • Tự Điển Ngữ Vựng Thông Dụng Online
 • Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị - Phần 1
 • Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị - Phần 2
 • Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị - Phần 3
 • Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị - Phần 4
 • Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị - Phần 5
 • Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị - Phần 6
 • Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị - Phần 7
 • Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị - Phần 8
 • Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị - Phần 9
 • Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị - Phần 10
 • Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị - Phần 11
 • Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị - Phần 12
 • Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị - PDF Files: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
 • Các bài đọc thêm:

 • TÔI ĐI HỌC - Truyện Ngắn THANH TỊNH
 • Nhị Thập Tứ Hiếu - Mẫn Tử Khiên
 • Nhị Thập Tứ Hiếu - Tử Lộ
 • Nhị Thập Tứ Hiếu - Lão Lai
 • Em Làm Toán - Math Exercises:

 • Toán Cộng Trừ - Addition and Subtraction - Level A.
 • Toán Cộng Trừ - Addition and Subtraction - Level B.
 • Toán Nhơn Chia - Multiplication and Division - Level A.
 • Toán Nhơn Chia - Multiplication and Division - Level B.
 • Toán Phần Trăm - Percentage - Level A.
 • Toán Phần Trăm - Percentage - Level B.
 • Elementary School

 • Area - How many squares ?
 • Volume - How full are they? - Fraction.
 • Addition and Subtraction - Level K1 - Toán Cộng Trừ.
 • Addition and Subtraction - Level K2 - Toán Cộng Trừ.
 • Addition and Subtraction - Level A - Toán Cộng Trừ.
 • Addition and Subtraction - Level B - Toán Cộng Trừ.
 • Word Problem - Level A - Toán Đố.
 • Word Problem - Level B - Toán Đố.

 • Multiplication and Division - Level A - Toán Nhơn Chia.
 • Multiplication and Division - Level B - Toán Nhơn Chia.

 • Percentage - Level A - Toán Phần Trăm.
 • Percentage - Level B - Toán Phần Trăm.

 • Middle and High Schools

 • Ratio, Cross-Multiplication - Level 1.
 • Ratio, Cross-Multiplication - Level 2.
 • Imaginary Numbers - Complex Numbers.
 • Pythagorean Theorem, Distance, and Midpoint Formulars.
 • PARALLELOGRAMS - Hình Bình Hành.
 • Functions and Graphs 1.
 • Graph Shifting.
 • Trigonometry: The Unit Circle.
 • Exponential Growth and Decay.
 • Simple Statistics Review.
 • Decimal, Binary and Hexadecimal Numbers.
 • Trigonometry: Law Of Sines.
 • ---------------o0o-----------------

  Kính thưa quý độc giả,

  Nhóm Vietlist.us đã cố gắng phục hồi các quyển sách Học vần của Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hoà xuất bản hầu đáp ứng nhu cầu giảng dạy tiếng mẹ đẻ cho con em của chúng ta trên khắp thế giới. Cho đến hôm nay, chúng tôi đã phục hồi được quyển "Em Học Vần" và quyển "Quốc Văn Giáo Khoa Thư Lớp Dự Bị". Nhóm chúng tôi cũng góp phần biên soạn quyển Việt Sử Bằng Tranh với nhiều hình ảnh sống động do họa sĩ Vi Vi vẽ.

  Cộng sản đang ra sức ngăn chận sách báo từ hải ngoại về Việt Nam, trong khi tìm cách lén lút gởi rất nhiều sách báo ra các cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản. Xin quý vị Phụ Huynh và Thầy Cô vui lòng dùng các quyển sách thương yêu nầy để giảng dạy tiếng Việt cho con em và đừng dùng các quyển sách do Việt cộng xuất bản. Chúng ta không muốn con em học những từ ngữ theo kiểu Việt cộng và không muốn con em học tập những gương anh hùng giả tạo hay bán nước của bọn Cộng sản. Các quyển sách nói trên được đăng tải miễn phí trên trang web www.vietlist.us của chúng tôi. Kính mời quý vị vào xem và xin cứ toàn quyền xử dụng.

  Trang Chính Vietlist.us - Home Page

  -------------oo0oo---------------

  Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

  Covang

  Covang

  Covang

  Covang
  Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

  Covang
  Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

  Home Page Vietlist.us

   


  bottom