tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Cộng Trừ - Addition and Subtraction
Level B - No Calculator Please.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See your Results Below.   77
+ 24
  


   41
+ 53
  


   44
+ 78
  


   40
+ 64
  


  75
- 24
  


  38
- 37
  


  33
- 29
  


  45
- 20
  


  

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
16 + 19 = 35 unhappy
15 + 12 = 27 unhappy
2.25 + 1.5 = 3.75 unhappy
2 + 80 = 82 unhappy
12 - 27 = -15 unhappy
1 - = 1 unhappy
-2018-12-15 - Word Problem B - = -2018 unhappy
- = 0 Rose

----------o0o---------


-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 5837

Visistors: 20563

bottom