tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Cộng Trừ - Addition and Subtraction
Level B - No Calculator Please.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See your Results Below.   75
+ 71
  


   28
+ 31
  


   64
+ 57
  


   78
+ 70
  


  65
- 61
  


  76
- 58
  


  51
- 38
  


  57
- 27
  


  

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
360 + 360 = 720 unhappy
560 + 500 = 1060 unhappy
300 + 600 = 900 unhappy
+ -2020-03-30 - How Long = -2020 unhappy
- = 0 Rose
- = 0 Rose
- = 0 Rose
- = 0 Rose

----------o0o---------


-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 6557

Visistors: 63662

bottom