tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Word Problem - Level B.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See your Results Below.

---------o0o---------

Problem I:

Judi had 89 gummi bears. Judi gave her brother 14 and her sister 33 gummi bears. How many gummi bears did Judi have left?

Answer :

Bears

Problem II:

Tom had $13.75. Tom bought one hamberger for $3.25, one drink for $1.5, and one fruit bowl for $3. How much did Tom have left?

Answer :
FoodBirdFruits

Problem III:

Tamy likes to count birds. Today she counted 15 blue birds, 18 red birds and 14 yellow birds. How many birds did Tamy count in total?

Answer :

BirdBirdBird


  ---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :

Problem Your answer Correct answer Your award
40 - 529 - -489 unhappy
21000 - 5.31 - 400 - 300 20294.69 unhappy
3000 + 3 + 9000 12003 unhappy

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 3156

Visistors: 9338

bottom