tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Area: How many Squares and Circles ?

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See Your Results Below.

Answer the following questions:


---------o0o---------


Area

A1 - How many circles in the height? :  

A2 - How many circles in the width? :  

A3 - How many circles in total? :  

---------o0o---------


Area

B1 - How many squares in the height? :  

B2 - How many squares in the width? :  

B3 - How many squares in total? :  

  

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
A1 15 unhappy
A2 7.5 unhappy
A3 3 unhappy
B1 Rose
B2 Rose
B3 Rose

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 9355

bottom