tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Math Exercises - Em Làm Toán
Vietlist.us

Kindergarten

 • Counting - Level K1 - Tập Đếm.
 • Counting - Level K2 - Tập Đếm.
 • Counting - Level K3 - Tập Đếm.
 • Counting - Level K4 - Tập Đếm.
 • Counting - Level K5 - Tập Đếm.
 • Counting - Level K6 - Tập Đếm.
 • Greater, Smaller, and Equal - Tập So Sánh 1.
 • The Tallest, Shortes, Biggest and Smallest - Tập So Sánh 2.
 • How Long Are Those ? - Inch and Cm.

 • Elementary School

 • Area - How many squares ?
 • Volume - How full are they? - Fraction.
 • Addition and Subtraction - Level K1 - Toán Cộng Trừ.
 • Addition and Subtraction - Level K2 - Toán Cộng Trừ.
 • Addition and Subtraction - Level A - Toán Cộng Trừ.
 • Addition and Subtraction - Level B - Toán Cộng Trừ.
 • Word Problem - Level A - Toán Đố.
 • Word Problem - Level B - Toán Đố.

 • Multiplication and Division - Level A - Toán Nhơn Chia.
 • Multiplication and Division - Level B - Toán Nhơn Chia.

 • Percentage - Level A - Toán Phần Trăm.
 • Percentage - Level B - Toán Phần Trăm.

 • Middle and High Schools

 • Ratio, Cross-Multiplication - Level 1.
 • Ratio, Cross-Multiplication - Level 2.
 • The Quadratic Formular.
 • Imaginary Numbers - Complex Numbers.
 • Pythagorean Theorem, Distance, and Midpoint Formulars.
 • PARALLELOGRAMS - Hình Bình Hành.
 • Functions and Graphs 1.
 • Graph Shifting.
 • Trigonometry: The Unit Circle.
 • Exponential Growth and Decay.
 • Simple Statistics Review.
 • Decimal, Binary and Hexadecimal Numbers.
 • Trigonometry: The Law Of Sines.
 • Trigonometry: The Law Of Cosines.


 • ----------o0o---------  Nếu bạn muốn cho ý kiến, xin điền vào 3 ô trống dưới đây - If you want to give us feedback, fill out the following 3 boxes:

  *** Tên - Name:

  *** Ý kiến - Feedback:

  - Xin đánh số mã trong ngoặc bên dưới vào khung nầy - Type below passcode here:

  ( July4 )

    

  ----------o0o---------

  Ý kiến đóng góp của các bạn - Yours Feedback:

  *** Bai Vo - August 20, 2012

  Rất chịu khó. Thì giờ đâu mà nhiều vậy ? Xin Thầy kèm " Em " học với. Có miễn phí không ?

  *** Anthony Phan - February 8, 2013

  Can you send me a link (or pdf is the best), so that I can print for my children. Thank you very much for your help. Anthony Email: anthonyphan712@yahoo.com

  *** Vietlist - September 27, 2013

  Sorry! those maths can work online only. If you print them out, they don't work anymore.


  -------------oo0oo---------------

  Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

  ucchau
  Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

  Covang

  CoVang

  Home Page Vietlist.us

  Visistors: 307737

  bottom