tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Phần Trăm - Percentage Level A.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See Your Results Below.


** 70% of 80 is :   


** 50% of 80 is :   


** 40% of 60 is :   


** 50% of what number is 10 :   


** 20% of what number is 4 :   


** 30% of what number is 30 :   


** What is % of 32 over 40 :   


** What is % of 24 over 40 :   


** What is % of 50 over 100 :     

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
61% of 20 20 unhappy
39% of 51 63 unhappy
56% of 41 Rose
% of what number is -2019-03-26 - Count F unhappy
% of what number is Rose
% of what number is Rose
What is % of over Rose
What is % of over Rose
What is % of over Rose

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 670

Visistors: 28784

bottom