tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Phần Trăm - Percentage Level A.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See Your Results Below.


** 70% of 80 is :   


** 80% of 60 is :   


** 50% of 20 is :   


** 70% of what number is 14 :   


** 70% of what number is 28 :   


** 40% of what number is 24 :   


** What is % of 60 over 100 :   


** What is % of 30 over 60 :   


** What is % of 40 over 100 :     

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
40% of 65 38 unhappy
17% of 21 28 unhappy
53% of 57 Rose
% of what number is -2018-09-24 - Count F unhappy
% of what number is Rose
% of what number is Rose
What is % of over Rose
What is % of over Rose
What is % of over Rose

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 350

Visistors: 14451

bottom