tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

Toán Phần Trăm - Percentage Level A.

----------o0o---------

1- Do the following maths.
2- Hit Submit
3- See Your Results Below.


** 70% of 80 is :   


** 60% of 40 is :   


** 40% of 40 is :   


** 80% of what number is 80 :   


** 30% of what number is 6 :   


** 20% of what number is 8 :   


** What is % of 12 over 20 :   


** What is % of 8 over 20 :   


** What is % of 48 over 80 :     

---------o0o---------

Your Previous Answers and Results :


Problem Your answer Correct answer Your award
18% of 33 63 unhappy
54% of 16 58 unhappy
39% of 34 Rose
% of what number is -2020-03-30 - Count F unhappy
% of what number is Rose
% of what number is Rose
What is % of over Rose
What is % of over Rose
What is % of over Rose

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 1281

Visistors: 63654

bottom