tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Decimal, Binary and Hexadecimal Numbers.

The binary numeral system, or base-2 number system, represents numeric values using two symbols: 0 and 1. More specifically, the usual base-2 system is a positional notation with a radix of 2. Because of its straightforward implementation in digital electronic circuitry using logic gates, the binary system is used internally by almost all modern computers and computer-based devices such as mobile phones.

In mathematics and computer science, hexadecimal (also base 16, or hex) is a positional numeral system with a radix, or base, of 16. It uses sixteen distinct symbols, most often the symbols 0–9 to represent values zero to nine, and A,B,C,D,E,F (or alternatively a–f) to represent values ten to fifteen. For example, the hexadecimal number 2AF3 is equal, in decimal, to (2×16 3) + (10×16 2) + (15×16 1) + (3×16 0), or 10995.

Each hexadecimal digit represents four binary digits (bits), and the primary use of hexadecimal notation is a human-friendly representation of binary-coded values in computing and digital electronics. One hexadecimal digit represents a nibble, which is half of an octet (8 bits). For example, byte values can range from 0 to 255 (decimal), but may be more conveniently represented as two hexadecimal digits in the range 00 to FF. Hexadecimal is also commonly used to represent computer memory addresses.

Dec# Bin# Hex#   Dec# Hex#
1 1 1   31 1F
2 10 2   32 20
3 11 3   40 28
4 100 4   50 32
5 101 5   60 3C
6 110 6   70 46
7 111 7   80 50
8 1000 8   90 5A
9 1001 9   100 64
10 1010 A   110 6E
11 1011 B   120 78
12 1100 C   130 82
13 1101 D   140 8C
14 1110 E   150 96
15 1111 F   160 A0
16 10000 10   170 AA
17 10001 11   180 B4
18 10010 12   190 BE
19 10011 13   200 C8
20 10100 14   210 D2
21 10101 15   220 DC
22 10110 16   230 E6
23 10111 17   240 F0
24 11000 18   250 FA
25 11001 19   256 100
26 11010 1A   270 10E
27 11011 1B   280 118
28 11100 1C   290 122
29 11101 1D   300 12C
30 11110 1E   512 200

 

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom