Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

 1. An Ninh
 2. Bác Sĩ
 3. BS Nha Khoa
 4. BS Nhãn Khoa
 5. Bail Bond
 6. Ban Nhạc
 7. Bàn Ghế Giường
 8. Bán Xe Hơi
 9. Bảo Hiểm
 10. Bói Toán_Phong Thủy
 11. Cây Cá Cảnh
 12. Cần Người_Việc
 13. Cellular Phone
 14. Cà Phê
 15. Chợ, Siêu Thị
 16. Chùa_Nhà Thờ
 17. CơmTháng_Thức Ăn
 18. Computer_Electronics
 19. Chôn Cất, Bia Mộ
 20. Cổ Phiếu-Stock
 21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
 22. Dạy Lái Xe
 23. Dạy Nhạc: Piano...
 24. Dụng cụ Nhà Hàng
 25. Điện_Heat_Air
 26. Đưa Rước
 27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
 28. Giặt Thảm
 29. Gạch, Thảm, Màn
 30. Giải Trí_Party_TV
 31. Giặt Ủi_Thợ May
 32. Giúp Dọn Nhà
 33. Hoa_Áo Cưới
 34. Khiêu vũ
 35. Làm Vườn_Cắt cỏ
 36. Linh Tinh
 37. Luật Sư_Di Trú
 38. Massage_Relax
 39. Nhà Hàng_Food
 40. Nhập cảng_Xuất cảng
 41. Nhiếp Ảnh_Video
 42. Quà Lưu Niệm_Gift
 43. Sách Báo_In Ấn
 44. Sign_Banner
 45. Sửa Xe_MuaXe
 46. Thẻ Tín Dụng
 47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
 48. Thợ Sơn
 49. Tiệm Vàng
 50. Tiệm Bánh
 51. Tìm Thợ_Việc
 52. Tow Xe
 53. Thợ Ống Nước
 54. Thợ May_DryClean
 55. Tiệm Quần Áo
 56. Thuốc Tây
 57. Thuốc Bắc_D.Thảo
 58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
 59. Võ Thuật
 60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Việt Sử

LacLongAuCo


Kính mời quý vị dùng quyển Việt Sử Bằng Tranh để hướng dẫn các em nhỏ học sử Việt. Quyển sách được nhóm Vietlist.US biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt-Anh với nhiều hình ảnh sống động do họa sĩ Vi Vi minh họa.

Trang Chính Vietlist.us - Home Page

Viet Nam History - Introduction

Viet Nam History:

Thông báo: Chúng tôi xin trân trọng thông báo: Quyển Việt sử Bằng tranh đang được hiệu đính lại cho đầy đủ hơn, nên phần tiếng Việt và tiếng Anh có thể có nhiều chỗ không tương ứng với nhau. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị !

--------o0o--------

--------o0o--------

Lịch Sử Việt Nam - phần 3
Viet Nam History - part 3.
VietSu
Ông Khúc Thừa Dụ truyền ngôi cho con là Khúc Hạo

21. Ông Khúc Thừa Dụ: Năm 906, bên Tàu loạn lạc, ông Khúc Thừa Dụ quê ở Hải Dương được dân cử lên làm Tiết Độ Sứ. Sau ông chết truyền ngôi cho con là Khúc Hạo. Ngôi Tiết Độ Sứ truyền đến đời Khúc Thừa Mỹ. Ông Mỹ cũng nhận chức nhưng không thần phục vua Tàu.

Mr. Khuc Thua Du: In 906, when China was in times of chaos, Mr. Khuc Thua Du, from Hai Duong, was elected to be Tiet Do Su. When he died, he gave the throne to his son, Khuc Hao. Till Khuc Thua My reign, he accepted the throne but did not acknowledge kingship allegiance to the Chinese king.


VietSu
Ông Dương Diên Nghệ nổi lên đánh bại tướng Tàu xưng làm Tiết Độ Sứ.

22. Năm 923: Vua Nam Hán của Tàu sai tướng đánh bại ông Khúc Thừa Mỹ rồi tiếp tục cai trị xứ Giao Châu. Ít lâu sau ông Dương Diên Nghệ nổi lên đánh bại tướng Tàu xưng làm Tiết Độ Sứ. Sau đó một người quan tên Kiều Công Tiển làm phản giết chết ôngDương Diên Nghệ.

Year 923: The Chinese King Nam Han ordered his general to defeat Khuc Thua My and then re-ruled Giao Chi country. Duong Dien Nghe rose in rebellion against Chinese generals, defeat them and proclaimed himself Tiet Do Su. Later Kieu Cong Tien betrayed and killed Duong Dien Nghe.


VietSu
Ông Ngô Quyền đánh bại Kiều Công Tiển báo thù cho cha vợ.

23. Năm 936: Ông Ngô Quyền là rể của ông Dương Diên Nghệ tiến binh đánh Kiều Công Tiển báo thù. Kiều Công Tiển cầu cứu vua Nam Hán bên Tàu. Được dịp tốt, vua Nam Hán sai thái tử Hoằng Tháo đem đại quân sang đánh nước ta.

Year 936: Mr. Ngo Quyen, Duong Dien Nghe's son in law, battled Kieu Cong Tien to revenge. Kieu Cong Tien begged the Chinese King Nam Han for help. Taking the good chance, King Nam Han ordered the crown prince Hoang Thao to lead their great army to attack our country.


VietSu
Vua Ngô Quyền phá quân Nam Hán trên sông Bạch Ðằng.

24. Nhà Ngô, vua Ngô Quyền phá quân Nam Hán: Năm 938, quân Nam Hán kéo đại quân vào đến sông Bạch Đằng ở vịnh Bắc Việt. Ông Ngô Quyền cho đóng cọc nhọn dưới lòng sông rồi dụ thuyền địch vào. Thuyền địch mắc vào cọc nhọn nên bị chìm rất nhiều. Thái tử Hoằng Tháo bị Ngô Quyền bắt giết. Quân ta đại thắng, ông Ngô Quyền lên làm vua.

The Ngo Dynasty, King Ngo Quyen defeated Nam Han army: In 938, Nam Han great army advanced toward river Bach Dang in the North. Mr. Ngo Quyen had pointed wood poles driven into the bed of the Bach Dang River then lured the enemy ships deep into the river. At low tide the enemy ships were stuck on sharp stakes then sank. Ngo Quyen killed the crown prince Hoang Thao. Our army won a great victory; Mr. Ngo Quyen ascended the throne.Bản đồ nước Tàu và nước Giao Châu đời Ngũ Quí.

VietSu
Loạn Thập Nhị Sứ Quân.

25. Loạn Thập Nhị Sứ Quân: Sau khi Ngô Quyền mất, từ năm 945 trở đi, con cháu ông là những ông vua yếu kém nên loạn lạc nổi lên khắp nơi. Có tất cả 12 ông tướng hùng cứ 12 nơi khác nhau gọi là loạn Thập Nhị Sứ Quân.

Twelve Warlords: After Ngo Quyen death, his descendant were incapable kings. Disturbances were everywhere. There were 12 generals who lorded over 12 different regions called Thap Nhi Su Quan.


VietSu
Ông Đinh Bộ Lĩnh dùng cờ lau để tập trận.

26. Năm 955, Cờ Lau Tập Trận: Ông Đinh Bộ Lĩnh là người ở làng Hoa Lư tỉnh Ninh-bình. Lúc nhỏ ông hay luyện tập võ nghệ và dùng cờ bông lau để tập trận với trẻ em chăn trâu trong làng.

Year 955, Reed flag for military exercises: Mr. Dinh Bo Linh was from Hoa Lu village. When he was a boy, he often used reed wool to hold field maneuver with other shepherds and practiced martial arts.


VietSu
Ông Đinh Bộ Lĩnh đánh thắng và được tôn làm Vua.

27. Nhà Đinh: Lớn lên ông Đinh Bộ Lĩnh chiêu mộ quân sĩ dẹp loạn. Ông đánh đâu thắng đó nên được quân dân tôn ông là Vạn Thắng Vương. Năm 968, ông lên làm vua đóng đô ở Hoa Lư, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt.

Dinh Dynasty: Growing up, Mr. Dinh Bo Linh recruited soldiers to quell the rebellion. He won all battles, so he was honored by the people as Van Thang Vuong. In 968, he became King and established the capital in Hoa Lu, took the title Dinh Tien Hoang, and named the country Dai Co Viet.


VietSu
Các quan tôn ông Lê Hoàn lên làm Vua.

28. Năm 979, vua Đinh Tiên Hoàng bị tên Đỗ Thích giết chết. Con vua là Đinh Tuệ lên ngôi lúc 6 tuổi. Quân Tống thừa cơ hội đem quân sang đánh nước ta. Các quan tôn ông Lê Hoàn lên vua, hiệu là Lê Đại Hành, chuẩn bị chống lại quân Tống.

King Dinh Tien Hoang was killed by Do Thich. His son, Dinh Tue, ascended throne at the age of 6. Chinese Tong army took the opportunity to invade our country. The government officials raised Mr. Le Hoan to be King Le Dai Hanh, to fight back Chinese army.


VietSu
Vua Lê Đại Hành chỉ huy đánh bại quân Tống.

29. Vua Lê Đại Hành, nhà Tiền Lê: Năm 981, vua Lê Đại Hành chỉ huy đánh bại bộ quân Tống khiến thủy quân hoảng sợ rút về nước. Vua Lê sau đó đánh tan giặc Chiêm Thành và lo sửa sang việc nước.

Emperor Le Dai Hanh, the First Le Dinasty: In 981, King Le Dai Hanh defeated Tong ground troops. That made Tong Navy panic-stricken and withdrew back to China. Later on, King Le also defeated Chiem Thanh army and settled country affairs.


VietSu
Lê Long Đĩnh là một ông vua hung ác.

30. Năm 1005: Vua Lê Đại Hành mất, Lê Long Đĩnh giết anh là Lê Long Việt để cướp ngôi vua. Lê Long Đĩnh là một ông vua hung ác, bạo ngược, trụy lạc còn gọi là vua Lê Ngọa Triều. Lê Long Đĩnh mất, triều thần tôn ông Lý Công Uẩn lên ngôi, hiệu là Lý Thái Tổ.

In 1005, King Le Dai Hanh died. Le Long Dinh killed his brother to usurp the throne to be King Le Ngoa Trieu. He was a cruel, brutal and debauched king. When Le Long Dinh died, the Imperial Court raised Mr. Ly Cong Uan to the throne, called King Ly Thai To.


Viet Nam History - Part 3

Viet Nam History - Part 2

Trở Về Trang Gốc Lịch Sử Việt Nam

Trở Về Trang Gốc Vietlist.us