Search Vietlist.us
Search the Web

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

Trang Post Bài - Vietlist.us

Dành riêng cho Ban Biên Tập

--------o0o--------

*** Part A - Post Bài Viết:

1- Tên hay Bút hiệu:

2- Đăng tải bài viết vào trang:

  Trang Thời Sự Trang Quốc Nội Trang Sức Khỏe
  Trang Việt Sử Trang Thơ Văn Trang Sưu Tầm
  Trang Cộng Đồng Trang Tôn Giáo Nạn Nhân CS
  VC Bán Nước Trang Gia Chánh Ảnh nghệ thuật
  Van But Hoàng Trường Sa LTSiQuanTruBi
  CÐVN BắcCali Doc Bao VC Temp

3- Tên Bài Viết:

4- Nội dung Bài Viết (Chỉ để phần Thân bài, không có Tựa bài, không có tên Tác giả. Chừa khoảng trống giữa 2 đoạn văn):

5- Đọan văn ngắn sau tựa bài (optional):
   

6- Update Home Page :

7- Use Picture :

8- Enter a small images name or Select 1 image far below below:
   ** Show Images_small

* If you want to update the Bloggers, select one name:

  Nguyen Quang Duy Kiem Ai Ng Thieu Nhan
  Hoang Duy Hung Thich Chan Tue Hoang Lan
  Thich Chan Lieu Pham Tran Diem Buon
  Ngo Minh Hang Ho Cong Tam Tran Long
  Nguyen Trung Ton Quang Duong Nguyen Chinh Ket
  Ninh Thuan Ly Thao Yen Vi Anh
  NguyenVanCanh Tran Quoc Bao Nguyen Van Ly
  HuynhQuocHuy DangVanAu PhamBaHoa
  Hùng Biên

9- Mã số đăng bài:   

*- Tên trang web (không cần phải có):

*** Lưu ý: dùng "<*b" và "b*>" cho bold, "<*p" và "p*>" cho purple.

  


-----oo0oo-----

10- If you want to post pictures, use this section:

** Images 1 (replace the note "img*1" in your text):
Link: Width:
Img1 Text (optional):

** Images 2 (replace the note "img*2" in your text):
Link: Width:
Img2 Text (optional):

** Images 3 (replace the note "img*3" in your text):
Link: Width:
Img3 Text (optional):

** Images 4 (replace the note "img*4" in your text):
Link: Width:
Img4 Text (optional):

** Images 5 (replace the note "img*5" in your text):
Link: Width:
Img5 Text (optional):

** Images 6 (replace the note "img*6" in your text):
Link: Width:
Img6 Text (optional):

** Images 7 (replace the note "img*7" in your text):
Link: Width:
Img7 Text (optional):

** Images 8 (replace the note "img*8" in your text):
Link: Width:
Img8 Text (optional):


-----oo0oo-----

11- If you want to post links, use this section:

** Link 1 (replace the note "link*1" in your text):
Link:
Link1 Name :

** Link 2 (replace the note "link*2" in your text):
Link:
Link2 Name :


-----oo0oo-----

--------o0o--------

*** Part B - Post Video to Home Page:

1- Video Tittle

2- Video Text

3- Embed from Youtube

4- Post Video on Home Page :

5- Post Video vào trang trong (ok to select both):

  Trang Thời Sự Trang Quốc Nội Trang Sức Khỏe
  Trang Việt Sử Trang Thơ Văn Trang Sưu Tầm
  Trang Cộng Đồng Trang Tôn Giáo Nạn Nhân CS
  VC Bán Nước Trang Gia Chánh Trang Van But
  HoàngTrườngSa LTSiQuanTruBi DocBaoVC

Mã số đăng bài:   

  

--------o0o--------

*** Part C - Post Bài Cũ trở lại Home Page:

1- Tittle

2- Text

4- Use Picture :

5- Enter a small images name or Select 1 image far below below:
    ** Show Images_small

6- Link of Bai Cu

6- But Hieu Bai Cu

7- Mã số đăng bài:   

  

--------o0o--------

Lưu ý: Cần phải điền đủ 9 phần trên bài viết mới được đăng tải.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

Home Page Vietlist.us

Visistors: 17433