Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

 1. An Ninh
 2. Bác Sĩ
 3. BS Nha Khoa
 4. BS Nhãn Khoa
 5. Bail Bond
 6. Ban Nhạc
 7. Bàn Ghế Giường
 8. Bán Xe Hơi
 9. Bảo Hiểm
 10. Bói Toán_Phong Thủy
 11. Cây Cá Cảnh
 12. Cần Người_Việc
 13. Cellular Phone
 14. Cà Phê
 15. Chợ, Siêu Thị
 16. Chùa_Nhà Thờ
 17. CơmTháng_Thức Ăn
 18. Computer_Electronics
 19. Chôn Cất, Bia Mộ
 20. Cổ Phiếu-Stock
 21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
 22. Dạy Lái Xe
 23. Dạy Nhạc: Piano...
 24. Dụng cụ Nhà Hàng
 25. Điện_Heat_Air
 26. Đưa Rước
 27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
 28. Giặt Thảm
 29. Gạch, Thảm, Màn
 30. Giải Trí_Party_TV
 31. Giặt Ủi_Thợ May
 32. Giúp Dọn Nhà
 33. Hoa_Áo Cưới
 34. Khiêu vũ
 35. Làm Vườn_Cắt cỏ
 36. Linh Tinh
 37. Luật Sư_Di Trú
 38. Massage_Relax
 39. Nhà Hàng_Food
 40. Nhập cảng_Xuất cảng
 41. Nhiếp Ảnh_Video
 42. Quà Lưu Niệm_Gift
 43. Sách Báo_In Ấn
 44. Sign_Banner
 45. Sửa Xe_MuaXe
 46. Thẻ Tín Dụng
 47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
 48. Thợ Sơn
 49. Tiệm Vàng
 50. Tiệm Bánh
 51. Tìm Thợ_Việc
 52. Tow Xe
 53. Thợ Ống Nước
 54. Thợ May_DryClean
 55. Tiệm Quần Áo
 56. Thuốc Tây
 57. Thuốc Bắc_D.Thảo
 58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
 59. Võ Thuật
 60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Việt Sử

LacLongAuCo


Kính mời quý vị dùng quyển Việt Sử Bằng Tranh để hướng dẫn các em nhỏ học sử Việt. Quyển sách được nhóm Vietlist.US biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt-Anh với nhiều hình ảnh sống động do họa sĩ Vi Vi minh họa.

Trang Chính Vietlist.us - Home Page

Viet Nam History - Introduction

Viet Nam History:

Thông báo: Chúng tôi xin trân trọng thông báo: Quyển Việt sử Bằng tranh đang được hiệu đính lại cho đầy đủ hơn, nên phần tiếng Việt và tiếng Anh có thể có nhiều chỗ không tương ứng với nhau. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị !

--------o0o--------

--------o0o--------

Lịch Sử Việt Nam - phần 5
VietSu

41. Đức Thánh Trần Hưng Đạo: Năm 1283, quân Nguyên hùng mạnh kéo sang. Vua Nhân Tông sai Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, Yết Kiêu, Dã Tượng, Phạm Ngũ Lão ra chống giặc. Lúc đầu quân ta thua to rút lui khỏi thành Thăng Long. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn soạn quyển Binh Thư Yếu Lược và bài Hịch Tướng Sĩ để huấn luyện và khuyến khích ba quân. Hưng Đạo Vương là một vị tướng tài ba được dân ta tôn làm Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

tranhungdao
Tượng Đức Trần Hưng Đạo ở Sài gòn

Saint Tran Hung Dao: In 1283, the Mongolian Nguyen army advanced vigorously towards our country. The king Nhan Tong ordered Tran Hung Dao, Tran Binh Trong, Tran Quang Khai, Yet Kieu, Da Tuong and Pham Ngu Lao to fight the enemy. In the beginning, our army was defeated and had to withdraw from Thang Long capitol. Hung Dao Vuong wrote Binh Thu Yeu Luoc (the Resume of Military Tactics) and Bai Hich Tuong Si (The Officers Edit) to train and encourage the army. He was a genius general who was called Saint Tran Hung Dao by our people.

VietSu

42. Trần Nhật Duật đánh thắng Toa Đô ở trận Hàm Tử. Sau đó Trần Quang Khải, Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão đánh thắng thủy quân Nguyên ở trận Chương Dương. Những chiến thắng liên tiếp làm tinh thần binh sĩ dâng cao. Trong lúc uống rượu khao quân, tướng Trần quang Khải ngâm bài thơ rằng:

Đoạt sáo Chương-dương-độ
Cầm Hồ Hàm-tử quan
Thái-bình nghi nỗ lực
Vạn cổ thử giang-san.

Dịch nôm:

Chương-dương cướp giáo-giặc
Hàm-tử bắt quân thù
Thái-bình nên gắng sức
Non nước ấy nghìn thu.

Later, Tran Nhat Duat defeated Toa Do at Ham Tu battle. Tran Quang Khai, Tran Quoc Toan and Pham Ngu Lao defeated Mongolian Nguyen Navy at Chuong Duong battle. The soldier's spirit rised up high. While drinking wine longing for troops, General Tran Quang Khai recited a poem saying:

Chương dương capture spears,
Ham tu catches the enemy,
Thai Binh should exert effort,
This country is for thousands of years.

VietSu

43. Hưng đạo vương kéo quân ra đến Tây kết, chia quân ra đánh trại quân Nguyên. Quân ta đánh hăng quá, quân Nguyên không địch nổi. Tướng Toa Đô trúng tên chết, còn tướng Ô Mã Nhi lên một chiếc thuyền con trốn về Tàu.

Hung Dao Vuong pulled troops to the West and divided the troops to fight against the Yuan army camp. Our troops fought strongly, Yuan troops could not stand. General Toa Do was killed by the arrows, and General O Ma Nhi boarded a small boat and fled back to China.

tranhungdao
Tượng Đức Trần Hưng Đạo ở Nam định

VietSu

44. TRẬN VẠN KIẾP: Thoát Hoan đóng quân ở Bắc giang nghe tin Toa Đô tử trận, Ô mã Nhi đã trốn về Tàu, quân tướng ai nấy đều nãn lòng. Hưng đạo vương bố trí các tướng chặn đường rút lui của giặc và dẫn đại quân lên Bắc giang đánh quân Nguyên. Thái tử Thoát Hoan dẫn đại binh chạy đến bến Vạn kiếp, bị phục quân đón đánh. Thoát Hoan phải chui vào cái ống đồng để lên xe bắt quân kéo chạy.

VAN KIEP BATTLE: Thoat Hoan and his army were stationed in Bac Giang, hearing the bad news of Toa Do's death, O Ma Nhi fled to China. Their army were worried. Hung Dao King arranged a group to block the retreat path of the enemy and led the great army to the north to attack the Nguyen army. Crown Prince Thoat Hoan led his army to run to the station of Van Kiep, and was then completely defeated by the Viet army. The crowned prince Thoat Hoan had to hide in a copper tube to be pulled back to China by his soldiers.

VietSu

45. Năm 1287, Mông Cổ xâm lăng nước Nam lần thứ hai: Vua Nguyên tức giận vì nghĩ mình là một nước lớn, chiến thắng từ Âu sang Á, mà lại thua trận ở nước Nam, nên sai Thoát Hoan đem đại quân sang đánh nước ta lần thứ hai. Trước thế giặc quá mạnh, vua Trần phải bỏ thành Thăng Long chạy vào Thanh Hóa.

Year 1287, the Mongolian invaded the South the 2nd time: The Mongolian Nguyen emperor was angry, since his army was strong and had won every battle, now defeated by our army. So he ordered Thoat Hoan with his army to attack our country the second time. Since the enemy army was mighty, Tran emperor had to leave Thang Long capitol to stay in Thanh Hoa.

VietSu

46. Ông Trần Bình Trọng: Ông Trần Bình Trọng là một tướng tài. Giặc Mông Cổ bắt được ông và dụ ông đầu hàng. Ông trả lời:" Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc". Giặc biết không khuyến dụ ông được nên đem ông ra chém.

Mr. Tran Binh Trong: Mr. Tran Binh Trong was a talented general. The Mongolian Nguyen enemy arrested him and lured him to surrender to them. He answered: “ I am rather a devil of the South country than a king of the North country”. The enemy knew that they couldn’t encourage him to surrender so they killed him.

VietSu

47. Trận Vân Đồn trên Vịnh Hạ Long: Trần Khánh Dư đón đánh thuyền lương của tướng Nguyên là Trương văn Hổ, bắt được nhiều thuyền lương và binh sĩ của giặc. Quân Nguyên mất lương thực lo sợ xôn xao.

The Van Don battle: Tran Khanh Du captured the enemy’s food boats causing them to be panic and terrified in Van Don water battle at Ha Long Bay.

VietSu

48. Năm 1288, Hưng Đạo Vương giết giặc trên sông Bạch Đằng: Thủy quân Mông Cổ rút lui trên sông Bạch Đằng. Hưng Đạo Vương sai lấy cây nhọn bọc sắt cắm xuống lòng sông rồi dùng thuyền nhỏ dụ thuyền giặc ra đánh. Khi nước cạn, thuyền giặc mắc cọc đổ nghiêng, vỡ đắm rất nhiều. Quân ta giết giặc máu đỏ cả dòng sông. Tướng Nguyên là Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp đều bị bắt.

Hung Dao Vuong destroyed the enemy on Bach Dang river in 1288: The Mongolian Navy withdrew on Bach Dang river. Hung Dao Vuong ordered to drive sharp wood stakes with plated steel into the bed of the river then lured enemy’s ships out to battle. When the river tide was down, the enemy’s ships were stuck on sharp stakes. Many enemies’ ships were broken and sunk. Our soldiers killed so many enemies that their blood turned the river color to red. Enemy’s generals like O Ma Nhi and Phan Tiep were all arrested

tranhungdao

VietSu

49. Thoát Hoan nghe tin bại trận, dẫn bộ quân chạy về, bị Phạm Ngũ Lão và các tướng khác phục kích đánh tan tành. Từ đó nhà Nguyên không dám dòm ngó nước ta nữa . Dân Nam Việt lại được thanh bình xây dựng đất nước. Vua Trần Thánh Tông đề 2 câu thơ dưới đây làm kỹ niệm:

"Xã tắc hai phen bon ngựa đá
Non sông kim cổ vững âu vàng."

Thoat Hoan received the news that his navy was defeated, led his ground troops withdraw. His troops were ambushed and defeated by Pham Ngu Lao and other generals. Since then, Nguyen dynasty dared not to invade our country. The South people lived in peace and built up their country. King Tran Thanh Tong had following poem:

"For the country, the horses went to battle twice
Since that, the rivers and the mountains were stable for ever."
VietSu

50. Năm 1400, Nhà Trần mất ngôi: Nhà Trần truyền ngôi qua các đời vua Trần Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông, Duệ Tông, Phế Đế, Thuận Tông. Các đi vua sau hèn yếu, thường bị quân Chiêm Thành sang đánh phải chạy bỏ kinh thành mấy lần. Đến thời Thiếu Đế thì bị Hồ Quí Ly cướp ngôi. Nhà Trần làm vua được 175 năm.

The Tran dynasty installed the throne to Tran Anh Tong, Ming Tong, Hien Tong, Du Tong, Nghe Tong, Due Tong, Phe De, and Thuan Tong. The later kings were incapable, so Chiem Thanh army often attacked our country. Our king had to run away from the capitol. During Thieu De reign, Ho Qui Ly stole the throne in 1400. The Tran dynasty ruled our country for 175 years. ✔

Viet Nam History - Part 6

Viet Nam History - Part 4

Trở Về Trang Gốc Lịch Sử Việt Nam

Trở Về Trang Gốc Vietlist.us