tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Trong Dong

Trong Dong

Trong Dong

Trong Dong

Trong Dong

Trong Dong

Trong Dong

Trong Dong

Trở Về Trang Gốc Lịch Sử Việt Nam    Trở Về Trang Gốc Vietlist.us

Lịch Sử Việt Nam - phần I

Bìa Trước cuốn Việt Sử Bằng Tranh1. Con Rồng Cháu Tiên: Theo truyền thuyết, người Việt xuất hiện khoảng 5000 năm trước. Ông Lạc Long Quân, thuộc dòng dõi Rồng, lấy bà Âu Cơ, thuộc dòng dõi Tiên, đẻ được 100 người con trong cùng một bọc. Khi họ trưởng thành, 50 người con theo mẹ lên núi và 50 người con theo cha xuống vùng đồng bằng gần biển sinh sống. Mổi năm họ đoàn tụ với nhau một lần. Vì sự tích đó, người Việt được gọi là dòng giống Tiên Rồng. Sách sử cũng chép rằng ông Lạc Long Quân thuộc dòng họ Hồng Bàng, nên người Việt còn gọi nhau là dòng giống Lạc Hồng.

Dragon and Fairy Children: According to legend, the first Vietnamese existed about 5000 years ago. Lac Long Quan, from the Hong Bang lineage, a man descended from dragons, married Au Co, a woman whose ancestors were fairies. Au Co gave birth to 100 children in one pouch. When the children grew up, 50 of them followed their mother to settle in the mountains, and the other 50 children followed their father to lowlands near the sea. Every year they see each other once. This story explains why history books typically refer to the Vietnamese as Dragon-Fairy desendents. History books also say that Mr. Lạc Long Quân belonged to the Hồng Bàng family, so the Vietnamese also called each other the Lạc Hồng lineage.

Dragon et Légende féerique: Selon la légende, les premiers Vietnamiens sont apparus il y a environ 5000 ans. Lạc Long Quân, un homme descendant de dragons, se maria à Âu Cơ, une femme dont les ancêtres étaient des fées. Âu Cơ donna naissance à 100 enfants en une seule fois. Quand les enfants eurent grandi, 50 d'entre eux suivirent leur mère pour s'installer dans les montagnes, et les 50 autres suivirent leur père dans les basses terres près de la mer. Ils ne se virent qu’une fois l’an. C’est pourquoi les Vietnamiens s’appellent Dragon-Fée. Les livres d'histoire nous apprennent que la famille Vietnamienne Hồng Bàng fut la première à dominer le pays.

2. Vua Hùng Vương Lập Quốc: Lạc Long Quân lấy tên nước là Văn Lang và phong con trưởng làm vua, hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở Phong-châu. Con trai của vua gọi là Quan Lang, con gái gọi là Mị Nương. Sử chép rằng đời Hùng-vương thứ nhất, người nước Văn-lang làm nghề chài lưới, cứ hay bị giống thuồng-luồng làm hại, vua mới bắt dân lấy chàm xâm lên mình để những giống ấy tưởng là đồng loại không làm hại nữa.

trongdong
Mặt trên của trống đồng

King Hung Vuong established the country: Lac Long Quan named the country Van Lang and named his eldest son the King, whose name was Hung Vuong, based in Phong-Chau. The king's son was called Quan Lang, the daughter was called Mi Nuong. It was written that in the first Hung-Vuong life, the people of Van-lang worked as fishermen and were often harmed by the crocodiles. The king asked people to imprint the tattoos on their bodies so that these beasts thought the fishermen were their fellows and would not harm the fishermen anymore.

Le Roi Hùng-Vương fonda le pays: Lạc Long Quân nomma le pays Văn Lang et mis son fils le plus âgé sur le trône comme roi Hùng Vương. Les fils du roi reçurent le titre de Quan Lang et les filles furent appelées Mị Nương. Selon l’histoire, pendant le règne du roi Hùng Vương, les pêcheurs furent attaqués par des calamars géants. Le roi les obligeat à se tatouer des calamars sur le corps pour faire croire aux calamars qu’ils étaient eux-mêmes des calamars et éviter ainsi qu’ils ne soient attaqués.
Le Roi Hung Vuong fonda le pays: Lac Long Quân nomma le pays Van Lang et mis son fils le plus âgé sur le trône comme roi Hung Vuong. Les fils du roi reçurent le titre de Lang Quan et les filles furent appelées My Nuong.

3. Phù Đổng Thiên Vương: Đời vua Hùng Vương thứ 6, giặc Ân bên Tàu hung bạo đem quân sang chiếm nước ta . Vua cho tìm người tài giỏi ra đánh giặc giúp nước. Làng Phù Đổng, Bắc Ninh có một đứa trẻ xin vua một con ngựa sắt và một cây roi sắt để đi đánh giặc. Khi ngựa và roi đem đến, đứa trẻ vươn vai trở thành một thiếu niên cao lớn lạ thường. Sau khi ăn thật nhiều cơm của dân làng đem đến, chàng thiếu niên nhảy lên lưng ngựa, cầm roi sắt đánh giặc Ân.

Phu Dong Thien Vuong: During the reign of Hung Vuong the 6th, the Ân from China invaded the country. The King looked for a brave, heroic person to fight the enemy and save the country. In Phu Dong village of Bac Ninh, a little boy who had never talked suddenly asked the King for a big iron horse and an iron stick. When the horse and the stick came, the boy transformed to become a young man who was very muscular and tall. After eating a huge meal offered by the whole village, the man jumped onto the iron horse, and using the iron stick as a club, the boy started to beat the Ân enemy.

Phu Dông Thiên Vuong: Pendant le règne de Hung Vuong le 6ième, les Ân de Chine envahirent le pays. Le roi rechercha un brave, une personne héroïque pour combattre l'ennemi et sauver le pays. Dans le village de Phu Dông, Bac Ninh, un petit garçon qui n'avait jamais parlé tout à coup demanda au Roi un grand cheval de fer et un bâton de fer. Quand le cheval et le bâton arrivèrent, le garçon étira son corps pour devenir un jeune homme extraordinairement grand. Après avoir mangé un énorme repas offert par le village tout entier, le jeune homme sauta sur le cheval de fer et, en utilisant le bâton de fer comme d’un club, il commença à combattre l'ennemi Ân.

4. Đánh được một lúc roi gẫy, anh hùng Phù Đổng nhổ từng bụi tre quật vào quân giặc. Giặc tan, chàng thiếu niên anh hùng trở về lạy tạ ơn mẹ, phi ngựa lên núi Sóc Sơn rồi biến mất. Vua và dân chúng nhớ ơn, nên lập đền thờ, gọi cậu bé là Phù Đổng Thiên Vương. Thanh niên Việt Nam yêu nước thường ước mơ đem tài sức mình ra giúp nước, giúp dân như anh hùng Phù Đổng Thiên Vương.

During the battle against the Ân, the stick was broken. The Phu Dong hero then uprooted bamboo trees and continued to strike againts the invaders. After the enemy army collapsed, the hero youth galloped his horse up to Soc Son mountain and disappeared. The King and the people gratefully appreciated, built a temple to honor the hero boy and called him Phu Dong Thien Vuong, means the God King at Phu Dong. Patriotic Vietnamese youths still dream of contributing to the welfare of their country as heroically as did the young Phu Dong Thien Vuong.

PhuDongThienVuong

Au cours de la bataille contre les Ân, le bâton se brisa. Le héro Phù Đổng déracina alors des bambous et continua à combattre les envahisseurs. Une fois l'armée ennemie battue, le jeune héros alla sur son cheval au galop jusqu'à la montagne Sóc Sơn et disparu. Le roi et le peuple lui furent très reconnaissants et construisirent un temple pour lui rendre hommage qu’ils appelèrent Phù Đổng Thiên Vương , ce qui signifie le roi-dieu de Phù Đổng Thiên Vương. Les jeunes patriotes vietnamiens rêvent encore de contribuer à la prospérité de leur pays avec autant d'héroïsme que celui du jeune Phù Đổng Thiên Vương.

5. Sơn Tinh, Thủy Tinh: Vua Hùng Vương thứ 18 có cô con gái xinh đẹp tên Mỵ Nương. Có 2 chàng trai là Sơn Tinh và Thủy Tinh đến hỏi làm vợ. Sơn Tinh mang lễ vật đến trước, cưới được Mỵ Nương và đem vợ lên núi. Thủy Tinh đến sau, không cưới được vợ, tức giận làm mưa gió, dâng nước lên đánh Sơn Tinh. Sơn Tinh làm phép cho núi cao hơn và dùng sấm sét đánh lại. Thủy Tinh đánh thua rút chạy. Hàng năm đến mùa mưa to gió lớn, bão táp, lụt lội, người ta nghĩ Sơn Tinh và Thủy Tinh vẫn còn đánh nhau.

Son Tinh, Thuy Tinh: King Hung Vuong the 18th had a beautiful daughter, named My Nuong. Son Tinh and Thuy Tinh both came to propose to marry her. Son Tinh came first with his offerings, married My Nuong and brought her up to the mountain. Thuy Tinh came later, angrily made a strong hurricane to raise water up to fight with Son Tinh on the mountain. Son Tinh also cast a magic spell to grow the mountain taller, and used thunder to fight back. Finally, Thuy Tinh was defeated and withdrew. When the raining season comes every year with hurricanes, people think that Son Tinh and Thuy Tinh are still fighting.

Sơn Tinh, Thủy Tinh: Le roi Hùng Vương , le 18ème du nom, avait une jolie fille nommée Mỵ Nương. Sơn Tinh et Thủy Tinh vinrent pour proposer de l'épouser. Sơn Tinh arriva le premier avec ses offrandes. Il épousa Mỵ Nương et l'emmena jusqu'à la montagne. Thủy Tinh vint plus tard. De colère il créa un fort ouragan pour élever l'eau suffisamment pour se battre avec Sơn Tinh sur la montagne. Sơn Tinh jeta également un sort magique pour élever encore plus haut les montagnes et utilisa le tonnerre pour riposter. Finalement, Thủy Tinh fut battu et se retira. Lorsque la saison des pluies revient chaque année avec des ouragans, les gens pensent que Sơn Tinh et Thủy Tinh se battent encore.

6. Năm 257 trước Tây Lịch (tr.TL), vua Hùng Vương 18 mất ngôi: Vua nước Thục bên Tàu là An Dương Vương đem quân đánh bại vua Hùng Vương, đặt lại tên nước là Âu Lạc. Vua An Dương Vương xây thành Cổ Loa để phòng thủ và được thần Kim Quy cho nỏ và tên thần giữ nước.

Year 257 B.C., King Hung Vuong the 18th lost his throne: King An Duong Vuong of Thuc country defeated King Hung Vuong. Then An Duong Vuong named the new country Au Lac and built the Co Loa rampart. One day a Golden tortoise genius came up and gave him a magic crossbow and arrows, which would be used to defend the country.

En l’an 257 avant Jésus Christ, le roi Hung Vuong, le 18ième du nom perdit son trône: Le roi An Duong Vuong du pays Thuc battit le roi Hung Vuong. An Duong Vuong nomma alors le nouveau pays Au Lac et construisit le rempart Cô Loa. Un jour, une tortue d'or de génie arriva et lui donna une arbalète magique et des flèches à utiliser pour défendre le pays.

7. Năm 208 tr.TL: Triệu Đà cho con là Trọng Thủy đến cưới Mỵ Châu, con gái vua An Dương Vương, với chủ mưu đánh cướp nỏ thần. Mỵ Châu vô tình giúp cho Trọng Thủy lấy xem và đánh tráo nỏ thần. Triệu Đà đem quân đánh. An Dương Vương vì không còn nỏ thần nên bị thua. Triệu Đà chiến thắng, sáp nhập nước Âu Lạc vào quận Nam Hải lập nên nước Nam Việt.

The year 208 B.C.: Trieu Da planned to have his son, Trong Thuy, marry My Chau, the daughter of King An Duong Vuong. Trong Thuy incited his wife to borrow the magic crossbow. Then Trong Thuy brought it to his father. His father, Trieu Da led his forces over to defeat An Duong Vuong, and then combined Au Lac and Nam Hai into the Nam Viet nation.

En l’an 208 avant Jésus Christ, Triệu Đà s’arrangea pour marier son fils Trọng Thủy avec Mỵ Châu, fille du roi An Dương Vương dans le but de voler l'arbalète magique. Mỵ Châu montra par hazard l’arbalète magique à Trọng Thủy qui l’échangea contre une arbalète ordinaire. Par la suite Triệu attaqua et défit An Dương Vương car celui-ci avait perdu son arbalètre magique. Il combina alors Âu Lạc et Nam Hải en la nation Nam Việt.

8. Mỵ Châu bị cha hiểu lầm giết chết, máu loang xuống biển khiến ngọc trai ở vùng đó đổi màu. Trọng Thủy đau buồn nhảy xuống giếng tự tử. Người ta đem ngọc trai có màu xấu xuống giếng Trọng Thủy rửa, ngọc trai trở nên lóng lánh màu rất đẹp.

King An Duong Vuong killed My Chau, thinking that his daughter betrayed him. My Chau's blood flowed into the sea, causing the color of pearls in that area to blur. Conscience-stricken, Trong Thuy jumped into a well to end his life. Later, people noticed that when they washed blurry pearls in Trong Thuy well, their color turned bright and beautiful.

Le Roi An Dương Vương tua Mỵ Châu pensant que sa fille l'avait trahie. Le sang de Mỵ Châu coula jusqu’à la mer, provoquant une décoloration des perles. Pris de remords, Trọng Thủy sauta dans un puits pour mettre fin à sa vie. Plus tard, les gens remarquèrent que lorsqu’ils lavaient des perles décolorées dans l’eau du puits de Trọng Thủy , leurs couleurs redevenaient brillantes et magnifiques.

9. Năm 113 tr.TL: Đời vua Triệu Ai Vương, hoàng thái hậu Cù Thị và sứ thần Thiếu Quí mưu toan dâng nứơc Nam Việt cho nhà Hán bên Tàu. Tể tướng Lữ Gia tức giận chém chết vua, hoàng thái hậu, và sứ thần rồi lập vua Triệu Dương Vương lên ngôi.

Year 113 B.C.: During the reign of Trieu Ai Vuong, king mother Cu Thi and Chinese ambassador Thieu Qui attempted to present the Nam Viet country as a gift to the Chinese Han dynasty. The prime minister Lu Gia angrily killed the king, king mother and the ambassador. Then Lu Gia ascended Trieu Duong Vuong to the throne.

En l’an 113 avant Jésus Christ, Sous le règne de Triệu Ai Vương, la mère du roi Cù Thị et l'ambassadeur chinois Thiếu Quí tentèrent de présenter le pays Nam Viêt comme un cadeau à la dynastie Chinoise des Hán. Le Premier ministre Lữ Gia tua de colère le roi, la mère du roi et l'ambassadeur. Puis Lữ Gia mit sur le trône Triệu Dương Vương.

10. Quan Thái Thú: Vua Vũ Đế bên Tàu sai tướng quân đánh chiếm nước Nam Việt đặt tên là Giao Chỉ Bộ và đặt quan Thái thú để cai trị nước ta. Giao Chỉ nghĩa là hai ngón chân cái giao nhau.

The Chinese governor: King Vu De of China ordered his army to conquer Nam Viet, then named it the Giao Chi province and appointed a Chinese governor to rule the country. Giao Chi means the two toes slanted toward each other.✔

Le gouverneur Chinois: Le roi Vũ Đế de Chine ordonna à son armée de conquérir le Nam Việt qu’il nomma alors province de Giao Chỉ Bộ et nomma un gouverneur Chinois pour gouverner le pays. Giao Chỉ signifie les deux orteils inclinés l’un vers l'autre.

Viet Nam History - Part 2

Trở Về Trang Gốc Lịch Sử Việt Nam    Trở Về Trang Gốc Vietlist.us


bottom