tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

------------oo0oo--------------

Trang Sưu tầm dùng đăng tải những bài viết của bạn đọc gởi về cho chúng tôi. Vietlist chấp nhận mọi thể loại mọi đề tài, từ khoa học, kỹ thuật cho tới văn thơ, nữ công, gia chánh... Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý đọc giả vui khỏe.

-------------oo0oo--------------

Tiền Đông dương Bộ lư

Sưu tầm mẫu tiền cũ Tiền Đông dương

 
'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp01.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp02.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp03.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp04.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp05.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp06.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp07.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp08.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp09.jpghttp://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp10.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp11.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp12.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp13.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp14.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp15.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp16.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp17.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp18.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp19.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp20.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp21.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp22.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp23.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp24.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp25.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp26.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp27.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp28.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp29.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp30.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp31.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp32.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp33.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp34.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp35.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp36.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp37.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp38.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp39.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp40.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp41.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp42.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp43.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp44.jpg' 'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp45.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp46.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp47.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp48.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp49.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp50.jpg' 'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp51.jpg' 'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp52.jpg' 'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp53.jpg' 'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp54.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp55.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp56.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp57.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp58.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp59.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp60.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp61.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp62.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp63.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp64.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp65.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp66.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp67.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp68.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp69.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp70.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp71.jpg' 'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp72.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp73.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp74.jpg' 'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp75.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp76.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp77.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp78.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp79.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp80.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp81.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp82.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp83.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp84.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp85.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp86.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp87.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp88.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp89.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp90.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp91.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp92.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp93.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp94.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp95.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp96.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp97.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp98.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp99.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp100.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp101.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp102.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp103.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp104.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp105.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp106.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp107.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp108.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp109.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp110.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp111.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp112.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp113.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp114.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp115.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp116.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp117.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp118.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp119.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp120.jpg'

trucle
 
 
  
SPONSORED LINKS

Vietnamese dating

Learn vietnamese

Vietnamese

Vietnamese visa

Vietnamese cooking

Vietnamese lady

  


.
http://geo.yahoo.com/serv?s=97359714/grpId=12230681/grpspId=1705083764/msgId=29193/stime=1315883945/nc1=5028924/nc2=4836040/nc3=3848585

 

.
 
muốn download các giấy bạc này về máy của mình
right click lên picture , chọn Save target as
'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp01.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp02.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp03.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp04.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp05.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp06.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp07.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp08.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp09.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp10.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp11.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp12.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp13.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp14.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp15.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp16.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp17.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp18.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp19.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp20.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp21.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp22.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp23.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp24.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp25.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp26.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp27.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp28.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp29.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp30.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp31.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp32.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp33.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp34.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp35.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp36.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp37.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp38.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp39.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp40.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp41.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp42.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp43.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp44.jpg' 'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp45.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp46.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp47.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp48.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp49.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp50.jpg' 'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp51.jpg' 'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp52.jpg' 'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp53.jpg' 'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp54.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp55.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp56.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp57.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp58.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp59.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp60.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp61.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp62.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp63.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp64.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp65.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp66.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp67.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp68.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp69.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp70.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp71.jpg' 'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp72.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp73.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp74.jpg' 'http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp75.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp76.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp77.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp78.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp79.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp80.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp81.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp82.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp83.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp84.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp85.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp86.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp87.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp88.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp89.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp90.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp91.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp92.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp93.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp94.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp95.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp96.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp97.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp98.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp99.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp100.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp101.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp102.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp103.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp104.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp105.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp106.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp107.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp108.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp109.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp110.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp111.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp112.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp113.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp114.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp115.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp116.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp117.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp118.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp119.jpg' http://i2.photobucket.com/albums/y17/tranphu/TienThoiPhap/ttp120.jpg'

 

source: email from reader.

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom