tittle


bottom

covang

Kính mời đồng bào ký tên ủng hộ thư gởi đến Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Please sign the Letter to the Security Council of the United Nation.

++++++++++++++++++

The letter to the Security Council of the United Nation:

We, the Vietnamese Community over the world, would like to send to the Security Council the highest praise and respect for demanding the Libyan government to immediately cease all attacks, oppression, and the killing innocent people who are fighting for basic human rights.

The Resolution 1973 on Libya of the Security Council will help save the lives of innocent people that otherwise would die under the ruthless decisions of dictators who are always ready to rob any rights and freedom away in order to protect themselves.

We would like to send to the Security Council our deep support. Our Vietnamese country is being ruled by murdering dictators, who are oppressing us from all the basic rights such as freedom of religion, freedom of speech, freedom of press, freedom of elections - candidates, freedom of association, freedom of residence and travel, etc…

We strongly believe that the Vietnamese people as well as other peoples in the world deserve the right to fundamental freedoms set forth by the Universal Declaration of Human Rights promulgated by the United Nations on December 10, 1948, and neither party nor regime could deprive fundamental freedoms, including the Vietnam Communist Party.

For nearly a century, the Vietnam Communist Party has always trampled on the basic human rights of the people of Vietnam by the arrest, imprisonment, murder, and those who dare to stand up for human rights. We believe that the Vietnamese people, in the near future, will follow the example of the Libyan people to fight for their basic human rights.

We deeply request the Security Council to keep in mind the pain, the courage and the fight of our Vietnamese people. Please take care and protect the Vietnamese when they stand up demanding for their basic human rights.

We wish good health to all of you and may you always have the power and strength to protect the innocent people around the world against the cruel power of dictatorships.

Best Deepest Regards,

We are the co-signed below.

++++++++++++++++

Thư gửi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc

Kính gửi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc,

Chúng tôi là Cộng Đồng Người Việt Nam trên toàn thế giới kính gởi tới Hội Đồng Bảo An lời ủng hộ và hoan nghênh quyết định sáng suốt của Hội Đồng Bảo An đòi hỏi nhà cầm quyền Libya ngừng ngay mọi tấn công, đàn áp, giết hại người dân vô tội khi họ đứng lên đòi hỏi các quyền tự do căn bản của con người.

Nghị quyết 1973 của Hội Đồng Bảo An sẽ cứu được mạng sống của nhiều người dân mà lẽ ra họ có thể chết khi phải đối diện với các nhà độc tài để đòi hỏi những quyền lợi căn bản của con người.

Là những người Việt Nam trên khắp thế giới, chúng tôi muốn trình bầy đến quý vị trong Hội Đồng Bảo An về hoàn cảnh đất nước Việt Nam chúng tôi đang bị cai trị bởi một chế độ độc tài, sát nhân, kềm hãm mọi quyền tự do căn bản như quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do bầu cử - ứng cử, quyền tự do lập hội đoàn, quyền tự do cư trú đi lại...

Gần một thế kỷ qua, đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn chà đạp lên các quyền tự do căn bản của dân tộc Việt Nam bằng các bắt bớ, bỏ tù, giết hại, trả thù những người Việt nam can đản dám đứng lên đòi hỏi nhân quyền. Tuy nhiên chúng tôi tin tưởng rằng dân tộc Việt Nam của chúng tôi trong một tương lai gần sẽ theo gương dân tộc Libya, đứng lên đòi lại các quyền tự do căn bản của họ.

Chúng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng dân tộc Việt Nam cũng như các dân tộc khác trên thế giới xứng đáng được hưởng các quyền tự do căn bản được đề ra trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc ban hành ngày 10 tháng 12 năm 1948, và không có một đảng phái hay một chế độ nào có thể tước đoạt các quyền tự do căn bản đó, kể cả đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi thỉnh cầu Hội Đồng Bảo An đừng quên dân tộc Việt Nam can đảm của chúng tôi với những nỗi khổ đau mà chúng tôi đã gánh chịu. Xin quý ngài hãy bảo vệ dân tộc Việt Nam khi họ đứng lên đòi hỏi các quyền tự do căn bản của họ.

Chúng tôi cầu mong quý ngài được dồi dào sức khỏe, luôn luôn có được các quyền hạn và quyết định sáng suốt để bảo vệ những người dân vô tội trên thế giới trước các thế lực đen tối của các chế độ độc tài.

Trân trọng kính chào quý ngài.

Chúng tôi là những người đồng ký tên dưới đây.

++++++++++++++++

Lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies,

Nous, Communauté Vietnamienne du monde désirons faire parvenir au Conseil de sécurité le plus grand hommage et respect pour avoir exigé du gouvernement libyen qu’il cesse immédiatement toutes les attaques, l’oppression et le massacre de personnes innocentes qui se battent pour les droits humains les plus élémentaires.

Cette sage décision du Conseil de sécurité aidera à sauver la vie de beaucoup de gens innocents qui autrement auraient succombé sous les décisions sans pitié de dictatures qui sont toujours prêtes à voler les droits à la liberté afin de se protéger elles-mêmes.

Nous désirons envoyer au Conseil de sécurité notre plus grand soutien. Le Vietnam, notre pays, est gouverné par une dictature meurtrière qui nous oppresse tous et nous prive des droits fondamentaux tels que la liberté de religion, la liberté de parole, la liberté de la presse, la liberté de se présenter en candidat aux élections, la liberté d’association, la liberté de résidence et de voyager, etc.

Nous croyons fermement que le peuple du Vietnam ainsi que les autres peuples du monde ont droit aux libertés fondamentales énoncées dans la Déclaration des droits de l'homme promulguée par l'Organisation des Nations Unies le 10 décembre 1948 et qu’aucun parti ou régime ne peut priver des libertés fondamentales, y compris le Parti communiste du Vietnam.

Pendant près d’un siècle, le Parti communiste du Vietnam a toujours foulé aux pieds les droits fondamentaux du peuple du Vietnam par l'arrestation, l'emprisonnement et l’assassina de ceux qui osaient affirmer les droits des humains. Nous croyons que dans un futur proche le peuple du Vietnam suivra l’exemple du peuple libanais qui se bat pour les droits fondamentaux des êtres humains.

Nous demandons du fond de notre cœur au Conseil de sécurité de ne pas oublier la souffrance, le courage et le combat du peuple vietnamien, qu’il veuille prendre soin et protéger le peuple vietnamien quand il se dressera pour exiger ces droits élémentaires.

Nous souhaitons que vous puissiez avoir toujours la puissance et la force de protéger les innocents partout dans le monde contre les dictatures puissantes et cruelles.

Nous vous prions d’agréer l’expression de notre plus grand respect.

Par nous signataires conjointement ci-dessous.

==================

- Ký tên ủng hộ thư gởi đến Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Chỉ cần cung cấp tên họ và thành phố, quốc gia.
- Sign the Letter to the Security Council. Please supply name, city and country.

- Tên Họ - Name:

- Thành phố, Quốc gia
- City, Country:

- Xin đánh số mã trong ngoặc bên dưới vào khung nầy:

( July4 )

  

Xem danh sách đã ký tên - Signed list

====================

-------------o0o---------------

Phần Ý Kiến của Đọc Giả

Mut Nguyen Silver Spring - March 31, 2011, 6:29 am
Nhan quyen cho Vietnam.

Nguyen Cung Quynh Giao, Pasadena, California, USA - April 2, 2011, 1:57 am
Viec lam cua qui vi rat dang nguong mo , kham phuc va kinh ne.

Vinh Nguyen, Melbourne Australia - April 7, 2011, 10:25 am
Nhom Phat Giao Dan Than Uc Dai Loi xin gop mot ban tay cau nguyen cho dan toc Viet Nam luon sang suot va truong ton truoc hoa ngoai xam. Our Engaging Buddhist Group of Australia pray for the wisdom and surviving of the Vietnamese people against the foreign invasion from the North.

Nguyen Loi ,Alberta,Canada - April 8, 2011, 12:19 pm
Đảng CSVN đã vi phạm Hiệp Định Genéve 1954 và Hiệp Định Paris 1973 xâm lăng miền Nam VN bất chấp mọi sự cam kết giửa các Quốc gia trên thế giới là nhân chứng lịch sử.Thời gian 36 năm Quốc Hận 30-4 đủ để đánh thức toàn dân VN vùng lên tranh đấu vì lý tưởng Tự do Dân chủ sẽ giải thể chế độ độc tài CSVN gian manh khủng bố giết hại dân lành vô tội,đã và đang bán nước cho quan thầy Trung Cộng. Cầu nguyện Hồn Thiêng Sông Núi cứu nguy Sơn hà. Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ đặc biệt quan tâm. Niềm hy vọng ánh sáng Tự do sẽ rạng ngời trên toàn cỏi VN một ngày không xa.Bản án tội đồ dân tộc VN mọi người đều ký là cảnh báo chế độ CSVN sắp tàn. CTNCT/Nguyen Loi

Ly Buu Loc,Boston;MA.USA - April 8, 2011, 12:50 pm
Mong dat nuoc Viet-Nam co duoc: TU-DO, HANH-PHUC & AM NO thuc su cho het thay moi nguoi!

Tungnguyen,Vic.-Canada - April 8, 2011, 8:43 pm
Hỗ trợ thể chế Tự do, Dân chủ cho đất nước và bảo vệ Nhân quyền cho người dân Việtnam hiện nay!

T.nguyen,Vic.-Canada - April 8, 2011, 8:44 pm
Hỗ trợ thể chế Tự do, Dân chủ cho đất nước và bảo vệ Nhân quyền cho người dân Việtnam hiện nay!

NgocQuang Pham, Sydney-Australia - April 8, 2011, 11:05 pm
Ung ho nhung dieu neu ra de goi den LHQ. Tich cuc tranh dau cho Nhan Quyen-Tu Do- Doc Lap Dan Chu cho dong bao VN.

Quý Tống, Garden Grove, CA, USA - April 9, 2011, 4:17 am
Mong mốn giải thể đảng cộng sản Việt Nam, để lập một thể chế đa đảng tự do dân chủ thực sự chứ không gian dối độc tài tham nhũng như đảng cộng sản VIỆT NAM hiện tại. Mong lắm thay; Quý Tống

Pham v Than, Atlantic city, NJ - April 9, 2011, 10:52 am
Nếu có 80 triệu người Đả Đảo Cộng Sản cùng lúc thì sự vang động bằng hàng triệu tấn Bôm rơi mà không ai chết, chỉ có CS bỏ chay thôi.

Phó-quốc-Uy, Winter Springs,Florida,USA - April 9, 2011, 2:16 pm
Việt Nam muốn trở thành một quốc gia giàu mạnh thì phải có đa nguyên, đa đảng và một hệ thống tư pháp độc lập,một hệ thống lập pháp do dân bầu không do đảng chỉ định.Mong lắm thay

Qúach Văn Thiện Sydney Australia - April 9, 2011, 10:39 pm
Muốn có Dân chủ. Dân giàu nước mạnh. Tìm mọi phương cách để liên lạc cơ quan nắm quyền ở Mỷ.Nếu họ chịu giúp chúng ta. Tôi thiết nghỉ,bảo đảm chắc chắn sẻ thành công.

Lê sang, CANADA , April 11- 2011 - April 9, 2011, 11:58 pm
Chúng tôi tán thành và hổ trợ việc làm cao thượng này, cầu chúc ơn trên giúp quý vị thành công, để người VN có được bửa cơm ngon và giất ngủ bình yên

Tho Nguyen California USA - April 10, 2011, 12:58 am
cam on tat ca cong dong VN o trong nuoc cung nhu o tren khap the gioi da can dam noi len bang su that,de tranh dau cho dan toc VN thoat khoi ach thong tri cua bon doc tai khon nan Ha-Noi,toan the dan toc VN hay cung nhau dung len lat do bao quyen Cong San Ha-Noi,di theo cac nuoc Libya,Tunisia, Ai-Cap,Sirya,Yemen,Jodan,V.V... Tat ca nhan dan VN hay nho rang o dau co dan ap,thi o do se co dau tranh, xin cam on

Cang Nguyễn Orlando ngày 10 thánh tư Đen 2011 - April 10, 2011, 1:03 am
Rất khâm phục việc làm của quý vị . Xin đốt một nén hương cho nhửng con dân Việt Nam đã nằm xuống cho quê hương và xin các ANH LINH phò trợ cho viêc làm của chúng ta thành công Cứu dân việt thoát khỏi cảnh đau khổ ...

HUYNH THANH NHON. Orlando,Florida - April 10, 2011, 8:12 am
Mong rang lan song tu do dan chu som tran den Viet Nam nhu mot ngon Song than cuon di nha nuoc cong san doc tai Viet Nam nham phuc hoi lai quyen song tu nhien cua con nguoi cua dan toc ma che do doc tai vong nhan da chiem doat hon nua the ky qua .

Nguyen Duc Hieu,Toronto,Canada - April 10, 2011, 10:25 am
Tôi nghỉ ,cộng đồng hãi ngoại luôn luôn lúc nào cũng sẳn sàng,chỉ chờ ngọn lửa cách ṃang bùng lên tại VN.Anh em tại quốc nội an tâm,ŕang vực dậy.Tôi không nói hết tất cã,nhưng tôi tin chắc rằng s̃e có một số không ít s̃e trở về sát cánh cùng đồng bào quốc nội để tranh đấu lật đổ chế độ độc tài phi nhân của bè lủ bán nước CSVN.Hiện tại,bổn phận cộng đồng hãi ngọai chỉ lo về mặt ĐỐI NGOẠI,còn phần ĐỐI NỘI là t̀uy nơi đồng bào quốc nội.Lửa cách mạng có được nhúm lên hay không là do đồng bào trong nước. Trân trọng

Dat M Le - April 10, 2011, 10:36 pm
Cần nhiều người cầm đầu, chấp nhận vấn thân, can đảm để bắt một đầu cầu cho cuộc nổi dậy chống CSVN.

DoanLe Santa Ana,California.USA - April 11, 2011, 12:27 pm
Toi va gia dinh toi hoan toan dong y va ung ho thinh nguyen thu ma quy vi da goi cho Hoi Dong Bao An Lien Hiep Quoc.Van de nhan quyen va tu do dan chu cho nhan dan Viet Nam la cap thiet nen lam va phai lam. Thanh that cam on quy vi. DoanLe,

Nguyen Vi Quoc, Houston,Tx - April 11, 2011, 6:27 pm
Toan the nguoi Viet Nam hay lam nhung dieu thuc tien. Danh vao che do, danh vao kinh te, bao ve To quoc. Chang han lam nhung viec rat de lam: - Giu vang va ngoai te,khong gui ngan hang, tien dong giu vua du de mua ban luong thuc.- Ngung mua tat ca nhung gi khong can cho doi song.-Ngung coi tat ca cac chuong trinh TV. Radio trong nuoc cua cong san.- Mo dai,Tv,Internet truyen ba tin tuc the gioi cho moi nguoi cung xem.-Moi ngay nguoi nhan roi di dao tap chung tai cac vuon hoa,quang truong doi thoi co khi co nguoi tu tap du va co so dong se cung nhau keu goi thay doi che do. Hai ngoai ngung gui tien ve Vn.Khong mua hang hoa Trung quoc.-Tam thoi khong ve Vn.

Hung Manh Le, Westminster CA / USA - April 13, 2011, 8:53 am
Chúng ta bỏ quê hương ra đi để tìm tự do. Chúng ta hãy giúp đỡ đồng bào của chúng ta đang mất tự do. Chúng ta hãy lên tiếng đòi tự do từ ngoài nước, từ trong nước, góp một chút tiếng nói vào gông cùm tù đầy của những vị anh hùng dám trực diện với bạo tàn đe doạ ngay trước mắt.

Nguyễn Van Minh. Garden Grove. USA - April 13, 2011, 1:34 pm
Xin toan thể đồng bào hải ngoại dẹp bọ mọi bất đồng, đoàn kết thành một khối vững chắc, thì cộng đồng chúng ta mới được người ngoài trọng nể, tiếng nói của chúng ta mới được lắng nghe. Và sự yểm trợ đồng bào quốc nội của chúng ta mới thực sự có trọng lượng, bọn cộng sản mới không dám ngang tàng đối xứ với đồng bào chúng ta một cách bất chấp cả luật pháp Quốc tế mà chính họ đã ký kệt tuân giữ.

anh van cam,houston tx usa - April 15, 2011, 8:23 am
cuu d/u qlvnch,tu viet cong 6nam ,qua my 1985 ,chua ve vn.rat ung ho qui vi v/v nay.

anh van cam,houston tx usa - April 15, 2011, 9:06 am
cuu d/u qlvnch,tu viet cong 6nam ,qua my 1985 ,chua ve vn.rat ung ho qui vi v/v nay.

Hoang An Nguyen, Melbourne,Australia - April 16, 2011, 11:03 am
30.04.1975 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Cọng sản Việt nam) đã vi phạm hiệp định Geneve và Paris mà họ đã ký kết, đã xâm lăng cưởng chiếm Việt Nam Cộng Hòa biến Việt Nam thành một nước Cộng sản độc tài tàn bạo... Toàn dân Việt Nam sẽ cương quyết giải phóng Tổ quốc.

CHU TIEM VAN,San jose ,CA - April 17, 2011, 7:50 pm
Đồng ý trong thư

Ngô ngọc Hiếu. London - April 21, 2011, 7:31 am
Gia đình chúng tôi, là những người Việt tỵ nạn cộng sản, vì quốc nạn Việt gian cộng sản xâm lăng miền Nam Việt Nam tự do, dân chủ, mà phải đành lòng rời bỏ quê hương, mồ mả cha ông để vượt biên, vượt biển tìm tự do. Dù chúng tôi đang sống trong phương trời tự do, no ấm, đầy tình nhân ái con người, nhưng luôn luôn hướng về quê cha đất tổ, đồng bào và thân nhân đang bị Việt gian cộng sản độc ác, vô thần, vô tổ quốc, vô nhân tính, chà đạp nhân quyền và nhân phẩm. Chúng tôi đã và đang đấu tranh trên mọi hình thức để giải chế độ độc tài Việt gian cộng sản bán nước, ước mong quý đông hương quốc nội hãy can đảm đứng lên đòi quyền sống cho cá nhân và gia đình, nhất là tương lai cho con cháu. Con người chỉ một lần nhắm mắt. Xin hãy can đảm vùng lên vì tổ quốc và tương lai của thế hệ mai sau trươc khi nhắm mắt. Chúng tôi ở hải ngoại luôn luôn sẳn sàng yểm trợ đồng bào quốc nội khi có biến động.

Nguyen Van Bay Nam Dinh Viet Nam - April 30, 2011, 2:46 am
Nguoi Viet truoc day sau 1945 rat ton trong Ong Ho vi hoi do chi nghe duoc mot tai. Tu khi DCS ho hao moi nguoi hoc tap va lam theo tu tuong dao duc HCM. Moi nguoi chan luon HCM . Vi noi khong lam.Tham nhung cang chong cang tham.Dat dai bo hoang ngay cang nhieu mac du dat dai vo cung dat do.Nguoi dan co nhu cau su dung dat thi khong co tien mua,rung va bien cho nao cung co chu roi. Cach day 20 nam xuong bien kiem an con co thuy san, len rung kiem an con co lam san. Bay gio con chau vua hung ma la dan thuong chi con biet ban suc lao dong hoac di an cap thoi.Di hoc thi khong co tien dong hoc ,om dau den benh vien thi vien phi qua cao.Co benh ma khong tu chua duoc thi chiu chet ma thoi Ong troi xa lam khong cuu duoc dau.Phai tu cuu minh truoc khi troi cuu

Lâm Thị Hoa N.S.W. Australia - June 3, 2011, 11:06 am
Ở Úc Mebourne Australia.Đồng bào Việt Nam Đồng loạt đứng lên đòi hỏi đảng cộng sản Việt Nam phải giải thể.Vì chánh phủ nầy vi hiến.Kỳ thật là đảng cướp trá hình.cướp đất,cướp nhà,cướp của,cướp luôn cả vợ con của người ta,lường gạt,mỵ dân,biến ngừơi dân trở thành nô lệ cho đảng. Kính xin Đồng bào Việt Nam quốc nội cùng đồng loạt đứng lên giải thể việt gian cộng sản đòi lại quyền sống của mọi ngừơi dân. - Từ tạo thiên lập địa đến bây giờ có đảng nào ác hơn đảng cộng sản không ? - Chỉ có đảng sản là tàn ác nhất trên thế giới. - giết trên 130 triệu người. -Cộng sản tức là loài qủi đỏ.Đầu đảng ở Việt Nam tức là loài quỷ đỏ Hồ Chi Minh. Kính xin qúi vị hảy vì tương lai con cháu của chính mình mà can đảm đứng lên làm việc đại nghỉa. Thành thật biết ơn qúi vị .

zvzvz - June 9, 2011, 3:26 am
tot,cac con ngoan cua ta.cu tiep tuc di,roi cac con se dc chet 1 cach tot dep.

Nguyễn Thị Hiền N.S.W. Australia - - July 14, 2011, 7:54 am
Hoa lài nở rộ khắp nơi,
Lan về xứ Việt, người dân nức lòng.
Phong trào nổi dậy toàn cầu,
Đập tan độc đảng, độc tài, phi nhân.
Giờ “N” đã điểm đến rồi,
Hỡi đồng bào hãy,đứng lên đòi quyền.
Biểu tình trong sự ôn hòa,
Giành lại dân chủ, nhân quyền, tự do.
Khắp nơi người Việt ly hương,
Triệu lòng khoắc khoải, hướng về Việt Nam.
Muôn người đã sẳn sàng rồi,
Trông chờ trong nước, đồng bào đứng lên.
Chúng tôi hải ngoại thề nguyền,
Quyết lòng yểm trợ, đấu tranh đến cùng.
Suốt từ mấy chục năm qua,
Đảng cộng bức hiếp, lòng dân căm hờn.
Thiếu ăn, rách mặc, ốm đau,
Ruộng vườn, tài sản, lần về đảng viên.
Dân oan bị cướp mất nhà,
Biểu tình đòi lại, đảng liền tống giam.
Nhốt vào ngục thất hành hình,
Râu hùm chớ vuốt, chúng bây phải chừa.
Từ nay chớ có gởi thưa,
Gầm cầu, mương rạch, che chòi, nương thân.
Ngư dân đối diện tử thần,
Phập phồng run sợ, rủi may, khó lường.
Đường cùng nhắm mắt ra khơi,
“Tàu lạ,” hiện đến, người đi không về.
“Gạo lạ,” chào đón dân nghèo,
“Người lạ, ” lấn chiếm, ở đầy Việt Nam.
Hèn với giặc, ác với dân,
Đó là khẩu hiệu, đảng viên thuộc lòng.
Đảng dạy phải thật ác ôn,
Đè đầu, cưởi cổ, xiết từng người dân.
Hút từ xương tủy đồng bào,
Ngọc ngà, châu báu, tiền đô, gom về.
Giang san, gấm vóc, sơn hà,
Tổ Tiên để lại, đảng đem chia phần.
Phần nào bán lấy đô la,
Đất nào phải cúng, đem dâng rợ tàu.
Nước non xứ Việt tan tành,
Đàn bà, con gái, bán ra nước ngoài .
Đem dân đi “đợ” xứ người,
Bơ vơ phiêu bạt, đói no dật dờ.
Tính từ cái thuở còn Vua,
Chiều dài lịch sử, đến ngày đứt phim.
Đàn bà đâu có đẻ thuê?
Thời kỳ cộng sản, quỉ ma đủ trò.
Tình thâm mẫu tử thiêng liêng,
Vì đâu “bứt ruột”, đẻ thuê cho người?
Kể ra thật quá đau lòng,
Một lủ ăn cướp, tung hoành Việt Nam.
Đảng cộng bản chất lưu manh,
Mặt nạ bán nước, buôn dân hiện hình.
Đồng bào hãy mạnh dạn lên,
Vượt qua sợ hãi , sang trang đổi đời.
Hạ cờ máu đỏ, tanh hôi.
Hạ luôn cái lủ, chăn trâu trường làng.
Đứng đầu Dũng, Trọng, Hùng, Sang,
Hồng Anh, Thanh , Hải, Rứa, Khiêm, Triết khùng.
Nghị, Phúc, Quang, Phóng, Khả, Phiêu,
Dụ , Huynh, Chí, Vịnh, Mười heo, Mạnh nùng.
Bàng “sò” chui lổ mau ra,
Tội đồ cả lủ, dẫn ra pháp trường.
Đảng viên dân xử từng tên,
Đừng cho sót sổ, lọt nia thằng nào.
Nợ máu phải trả lại dân,
Âu là qui luật, quả nhân của Trời.
Hồn thiêng sông núi mỉm cười,
Mừng cho dân Việt, ấm no thái bình.
Cờ vàng, ba sọc đỏ trời,
Tung bay phất phới, rộn ràng lòng dân.

nguyễn văn lai.đồng nai - September 6, 2011, 9:14 am
rất tuyệt vời!rất hay !mình xin tán thành ý thơ.

Vang Massmann - Dortmund - Germany - October 8, 2011, 5:14 am
Một cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, hàng triệu cánh tay đưa lên, yêu cầu 80 triệu cánh tay dân Việt cùng đưa lên, quyết đấu tranh cho 1 nền Hòa Bình Chân Chính, đuổi đảng cộng sản ra khỏi nước Việt Nam thì quê hương chúng ta mới thật sự ấm no và hạnh phúc

Ngyễn Huỳnh Mai,TP/Hồ Chí Minh-Nam Việt Nam - March 11, 2012, 5:29 am
.THỈNH NGUYỆN THƯ-THI HÀNH H Đ PARIS/73 Những lời kêu gọi ký thỉnh nguyện thư của Quân,Dân,Cán.Chính VNCH,gởi đến LH. Kêu goi quốc tế và LHQ thi hành H Đ Paris/73 tại Miên Nam VNCH; đối với Việt Cộng và Tàu Cộng vi phạm chiếm đóng Miền Nam và hoàng Sa của VNCH.ngày 30-4-1975.Là những lời thiết thực có giá trị trọng lượng nhất với thời điểm 2012,là năm sôi động: tự do,dân chủ,nhân quyền cho Việt Nam của đồng bào hải ngoại và quốc nội trong nước.Rất có khí thế đấu tranh nhờ ký Thỉnh Nguyện Thư vào tòa Nhà Trắng Hoa Kỳ,và được sự ủng hộ của người Việt Tỵ Nạn cộng sản trên khắp thế giới biễ đồng tình đứng lên dòi Tự Do,Dân Chủ Việt Nam! Có phải đây là thời điểm hợp tình,hợp lý nhất cho Hoa kỳ,LHQ và các nước thành viên trong chũ ký H Đ Paris/73 phải nhìn lại trách nhiệm và có bổn phận tái lập lại Tự Do,hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam sau 37 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam,mà Tự-Do,Hòa bình không có mặt cho Việt Nam,cũng vì thế giới đã quên mất một Miền Nam Tự Do VNCH đang bị Cộng Sản Quốc tế hóa trước sự bất lực của thế giới Tự do cho quyền sống con người Việt Nam khốn khổ này!!!? Huỳnh Mai St.8872

Ý kiến của đọc giả. Xin góp ý việc, không đả kích người. Xin vui lòng dùng lời lẽ nhã nhặn, lịch sự. Chúng tôi sẽ xóa những góp ý với lời lẽ nặng nề, kém trung thực hay đả kích đời tư, cá nhân.

- Tên Họ , Thành phố :

- Ý kiến :

- Xin đánh số mã trong ngoặc bên dưới vào khung nầy:

( July4 )

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Home Page Vietlist.us


1630

bottom