tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Vietnamese Programming Group
140 Main St KANGAROO PT QLD 4169 -
Box 71 Mt Ommaney QLD 4074

THÔNG CÁO CỦA BAN VIỆT NGỮ ĐÀI 4EB-FM
VỀ THÀNH PHẦN TÂN BAN ĐIỀU HÀNH
NHIỆM KỲ 2010 – 2011

Chiếu theo:

Nay chúng tôi xin thông báo thành phần Ban Điều hành Ban Phát thanh Việt ngữ đài 4EB-FM nhiệm kỳ 2010 – 2011 như sau:

- Trưởng ban: Ông Trần hưng Việt
- Phó Trưởng ban: Bác sĩ Nguyễn văn Hoàng
- Thư ký: Bà Nguyễn thị Bạch Phượng
- Thủ quỹ: Cô Đỗ mộng Trinh
- Ủy viên: Bà Vũ thị Kim Dung (Daniela Hill)

Trân trọng.

Brisbane, ngày 23 tháng 8 năm 2010.

TM Ban Điều hành,
Trần hưng Việt
(Trưởng ban)


 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom