bamboo

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Paris

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Eindhoven, 06 tháng 4 năm 2010

Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan gửi Ban Giám Đốc Công Ty Vroom en Dreesmann

Postbus 12640
1100 AP Amsterdam Zuidoost

V/v: Địa danh sai lạc

Thưa quí vị,

Trong mấy tháng vừa qua, các cửa hàng của quí vị đã cho bán những quả địa cầu mang thương hiệu riêng của mình. Trên những quả địa cầu này, địa danh được quốc tế công nhận của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã bị thay thế bằng những địa danh do Trung Quốc đặt ra: Tây Sa và Nam Sa.

Hai quần đảo nói trên đã thuộc về lãnh hải Việt Nam trong nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên đến năm 1974 thì quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng cho đến ngày hôm nay. Chính phủ Trung Quốc cho rằng cả Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc về Trung Quốc.

Nhưng trên thực tế thì những lời tuyên bố đó của Trung Quốc chưa bao giờ được cộng đồng thế giới công nhận. Một ví dụ tiêu biểu cho thái độ này là việc trong ngày 25 tháng 3 vừa qua National Geophaphic Society đã quyết định duy trì địa danh Hoàng Sa trên những bức bản đồ do tổ chức này phát hành.

Qua việc cho bán những quả địa cầu mang địa danh do Trung Quốc tự đặt cho hai quần đảo nói trên, công ty của quí vị đã gián tiếp hậu thuẩn chính sách bành trướng của Trung Quốc. Chúng tôi cho rằng điều này thực sự không phải là ý định của quí vị.

Vì vậy, xin quí vị vui lòng:

Trân trọng,

Nguyễn Liên Hiệp

Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan

-----------------------------

bandoVN

Kháng thư do CĐVNTNCS/HL cho gửi công ty V&D về Hoàng Sa và Trường Sa
Tháng Tư 5, 2010 — congdonghoalan

Nội dung bức kháng thư do CĐVNTNCS/HL gửi ban giám đốc công ty V&D để phản đối việc hệ thống siêu thị này đã cho bán những quả địa cầu chấp nhận một cách sai lạc quan điểm của Trung Quốc về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Eindhoven, 06 april 2010

Van: Associatie van Vietnamese Vluchtelingen in Nederland

Aan: De directie van Vroom & Dreesmann
Postbus 12640
1100 AP Amsterdam Zuidoost

Betreft: Onjuiste geografische namen

Geachte heer/ mevrouw,

Sinds een paar maanden zijn er in uw winkels wereldbollen van het eigen merk van V&D te koop. Op deze wereldbol zijn internationaal erkende namen van de Paracel en Spratly archipels vervangen door Chinese aanduidingen ervan, te weten Xisha en Nansha.

De genoemde archipels hebben sinds eeuwen tot de Vietnamese territoriale wateren behoord. In 1974 werd de Paracel eilandengroep echter door China met militair geweld op Vietnam veroverd en tot op de dag van vandaag bezet. De Chinese regering beweert dat zowel de Paracel als de Spratly eilandengroep aan China toebehoren.

Het is niettemin een onbetwistbaar feit dat de wereldgemeenschap de Chinese claims op deze eilandengroepen nooit heeft erkend. Indicatief voor die afwijzende houding is bij voorbeeld het besluit van de National Geographic Society op 25 maart jl. om de Paracel eilandengroep op de wereldkaarten die door deze organisatie worden uitgegeven als Paracel te blijven aanduiden. (1)

Door wereldbollen met daarop Chinese benamingen voor deze twee archipels te verkopen, heeft u onbewust de expansionistische politiek van China ondersteund. Wij gaan ervan uit dat dit echt niet uw bedoeling is.

Daarom verzoeken wij u:

Hoogachtend,

Nguyen Lien Hiep

Voorzitter Associatie van Vietnamese Vluchtelingen in Nederland

(1) Zie het persbericht dat de National Geographic Society op 25 maart 2010 hierover heeft doen uitgaan.

http://www.congdonghoalan.com/


------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris

bamboo